Avís legal

En virtut del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals que les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, seran incorporats en un fitxer de titularitat privada responsabilitat de CARTELINA CINC, S. a. amb CIF A08480980 i adreça Gran Via de les Corts Catalans nº608, 08007, Barcelona, sent al seu torn el seu únic destinatari.

Les dades que se sol·liciten són solament aquells estrictament necessaris per a prestar adequadament el servei sol·licitat, amb la possibilitat de recollir dades de contacte de tercers, com a representants legals, tutors o persones a càrrec designades. Així mateix, les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a una correcta prestació del servei.

D’altra banda, en virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals existeix la possibilitat de realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com a Whatsapp, amb la finalitat d’agilitzar la gestió dels serveis contractats, sol·licitant el seu consentiment exprés.

Les dades seran conservades durant un període mínim de temps, una vegada finalitzada la relació entre l’empresa i el client.

Les dades que facilita seran introduïts en el fitxer de CLIENTS de CARTELINA CINC, S. a., amb la finalitat de gestionar el servei contractat, emissió de factures, contacte i totes aquelles gestions relacionades amb els clients, manifestant el seu consentiment exprés. També se li ha informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament indicant-lo per escrit a CARTELINA CINC, S. a.  amb domicili en Gran Via de les Corts Catalans nº608, 08007, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@cartelinacinco.com